22

Th1
2021

 𝐌𝐈𝐄̂̃𝐍 𝐏𝐇𝐈́ 𝐂𝐀́𝐂 Đ𝐈𝐄̂̉𝐌 𝐓𝐇𝐀𝐌 𝐐𝐔𝐀𝐍 𝐓𝐀̣𝐈 𝐇𝐔𝐄̂́ 

⭐ 𝐌𝐈𝐄̂̃𝐍 𝐏𝐇𝐈́ 𝐂𝐀́𝐂 Đ𝐈𝐄̂̉𝐌 𝐓𝐇𝐀𝐌 𝐐𝐔𝐀𝐍 𝐓𝐀̣𝐈 𝐇𝐔𝐄̂́ ⭐
🔥 𝑻𝒓𝒖𝒏𝒈 𝒕𝒂̂𝒎 𝑩𝒂̉𝒐 𝒕𝒐̂̀𝒏 𝑫𝒊 𝒕𝒊́𝒄𝒉 𝑪𝒐̂́ đ𝒐̂ 𝑯𝒖𝒆̂́ 𝒄𝒉𝒐 𝒃𝒊𝒆̂́𝒕 𝒔𝒆̃ 𝒎𝒊𝒆̂̃𝒏 𝒗𝒆́ 𝒕𝒉𝒂𝒎 𝒒𝒖𝒂𝒏 𝒄𝒂́𝒄 đ𝒊𝒆̂̉𝒎 𝒅𝒊 𝒕𝒊́𝒄𝒉 𝑯𝒖𝒆̂́ 𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈 3 𝒏𝒈𝒂̀𝒚 𝑻𝒆̂́𝒕 𝒄𝒐̂̉ 𝒕𝒓𝒖𝒚𝒆̂̀𝒏 𝒄𝒉𝒐 𝒌𝒉𝒂́𝒄𝒉 𝒅𝒖 𝒍𝒊̣𝒄𝒉 𝒈𝒉𝒆́ 𝒕𝒉𝒂̆𝒎 𝑯𝒖𝒆̂́ 🔥
🎈 𝐓𝐞̂́𝐭 𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞̂𝐧 Đ𝐚́𝐧 𝐓𝐚̂𝐧 𝐒𝐮̛̉𝐮 𝟐𝟎𝟐𝟏 từ 𝐦𝐮̀𝐧𝐠 𝟏 đ𝐞̂́𝐧 𝐦𝐮̀𝐧𝐠 𝟑 (tức ngày 𝟏𝟔/𝟐-𝟏𝟖/𝟐), 𝑐𝑎́𝑐 đ𝑖𝑒̂̉𝑚 𝑑𝑖 𝑡𝑖́𝑐ℎ 𝐻𝑢𝑒̂́ sẽ mở cửa 𝒎𝒊𝒆̂̃𝒏 𝒑𝒉𝒊́ 𝒕𝒉𝒂𝒎 𝒒𝒖𝒂𝒏 đối với du khách là 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐕𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐍𝐚𝐦 ⭐.
🎈 Trong 3 ngày này, Đại Nội sẽ diễn ra các hoạt động văn hóa cung đình xưa đặc sắc như 𝑳𝒆̂̃ đ𝒐̂̉𝒊 𝒈𝒂́𝒄 ở 𝑁𝑔𝑜̣ 𝑀𝑜̂𝑛 vào 𝟗𝐡 𝐬𝐚́𝐧𝐠; 𝐦𝐮́𝐚 𝐋𝐚̂𝐧 𝐬𝐮̛ 𝐫𝐨̂̀𝐧𝐠 ở sân 𝑡𝑟𝑢̛𝑜̛́𝑐 đ𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑇ℎ𝑎́𝑖 𝐻𝑜̀𝑎 vào 𝟗𝐡𝟑𝟎; các trò chơi cung đình như 𝐱𝐚̆𝐦 𝐡𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠, 𝐛𝐚̀𝐢 𝐯𝐮̣, đ𝐚̂̀𝐮 𝐡𝐨̂̀… ở 𝑠𝑎̂𝑛 𝑠𝑎𝑢 đ𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑇ℎ𝑎́𝑖 𝐻𝑜̀𝑎 vào 𝟏𝟎𝐡; 𝐭𝐫𝐢̀𝐧𝐡 𝐭𝐚̂́𝐮 Đ𝐚̣𝐢 𝐧𝐡𝐚̣𝐜 ở 𝑇ℎ𝑒̂́ 𝑀𝑖𝑒̂́𝑢 vào 𝟏𝟎𝐡𝟑𝟎 𝐬𝐚́𝐧𝐠…
🎈 Trước đó, hoạt động điểm nhấn hoành tráng sẽ được tái hiện lại 𝐋𝐞̂̃ 𝐭𝐡𝐢𝐞̂́𝐭 𝐭𝐫𝐢𝐞̂̀𝐮 của vua Nguyễn xưa vào 𝟖𝐡𝟑𝟎 𝐬𝐚́𝐧𝐠 𝟐𝟏 𝐭𝐡𝐚́𝐧𝐠 𝐂𝐡𝐚̣𝐩 (𝐧𝐡𝐚̆̀𝐦 𝟐/𝟐) tại 𝑠𝑎̂𝑛 đ𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑇ℎ𝑎́𝑖 𝐻𝑜̀𝑎, Đ𝑎̣𝑖 𝑁𝑜̣̂𝑖. Vào 𝟏𝟓𝐡 𝐜𝐡𝐢𝐞̂̀𝐮 cùng ngày tại 𝑙𝑎̆𝑛𝑔 𝑀𝑖𝑛ℎ 𝑀𝑎̣𝑛𝑔 sẽ có 𝐭𝐫𝐢𝐞̂̉𝐧 𝐥𝐚̃𝐦 𝐧𝐡𝐚̂𝐧 𝟐𝟎𝟎 𝐧𝐚̆𝐦 𝐍𝐠𝐚̀𝐲 𝐯𝐮𝐚 𝐌𝐢𝐧𝐡 𝐌𝐚̣𝐧𝐠 𝐥𝐞̂𝐧 𝐧𝐠𝐨̂𝐢.
🎈 Vào 𝟖𝐡 𝐬𝐚́𝐧𝐠 𝟐𝟑 𝐭𝐡𝐚́𝐧𝐠 𝐂𝐡𝐚̣𝐩 (𝐧𝐡𝐚̆̀𝐦 𝟒/𝟐) tại 𝑇𝑟𝑖𝑒̣̂𝑢 𝑀𝑖𝑒̂́𝑢, 𝑇ℎ𝑒̂́ 𝑀𝑖𝑒̂́𝑢 (Đ𝑎̣𝑖 𝑁𝑜̣̂𝑖) và đ𝑖𝑒̣̂𝑛 𝐿𝑜𝑛𝑔 𝐴𝑛 (𝐵𝑎̉𝑜 𝑡𝑎̀𝑛𝑔 𝐶𝑜̂̉ 𝑣𝑎̣̂𝑡 𝐶𝑢𝑛𝑔 đ𝑖̀𝑛ℎ 𝐻𝑢𝑒̂́) sẽ diễn ra 𝐥𝐞̂̃ 𝐓𝐡𝐮̛𝐨̛́𝐧𝐠 𝐭𝐢𝐞̂𝐮 (𝐝𝐮̛̣𝐧𝐠 𝐍𝐞̂𝐮) báo hiệu Tết đến.
🎈 Tiếp theo vào 𝟖𝐡𝟑𝟎 𝐬𝐚́𝐧𝐠 𝟐𝟒 𝐭𝐡𝐚́𝐧𝐠 𝐂𝐡𝐚̣𝐩 (𝐧𝐡𝐚̆̀𝐦 𝟓/𝟐) tại Đ𝑎̣𝑖 𝑁𝑜̣̂𝑖 sẽ khai mạc 𝐭𝐫𝐢𝐞̂̉𝐧 𝐥𝐚̃𝐦 𝐓𝐡𝐨̛ 𝐗𝐮𝐚̂𝐧 𝐭𝐫𝐞̂𝐧 𝐤𝐢𝐞̂́𝐧 𝐭𝐫𝐮́𝐜 𝐜𝐮𝐧𝐠 đ𝐢̀𝐧𝐡 𝐇𝐮𝐞̂́. Chương trình “𝐇𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐱𝐮̛𝐚 𝐛𝐚́𝐧𝐡 𝐓𝐞̂́𝐭” sẽ diễn ra sau đó vào 𝟖𝐡 𝐬𝐚́𝐧𝐠 𝟐𝟓 𝐭𝐡𝐚́𝐧𝐠 𝐂𝐡𝐚̣𝐩 (𝐧𝐡𝐚̆̀𝐦 𝟔/𝟐) tại 𝑠𝑎̂𝑛 đ𝑖𝑒̣̂𝑛 𝐶𝑎̂̀𝑛 𝐶ℎ𝑎́𝑛ℎ, Đ𝑎̣𝑖 𝑁𝑜̣̂𝑖.
Có thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người và mọi người đang đứng

 

CÁC THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ DỊCH VỤ VÀ GIÁ SẢN PHẨM:

 ĐỂ BIẾT THÊM NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VUI LÒNG TRUY CẬP CÁC ĐƯỜNG LINK BÊN DƯỚI:

 

 LIÊN HỆ TRỰC TIẾP VỚI HOTLINE:

* ĐẶT TOUR DU LỊCH – EVENT – THUÊ XE – CÁC DỊCH VỤ KHÁC CÓ LIÊN QUAN: 0853 56 65 56

* ĐẶT VÉ MÁY BAY – VOUCHER KHÁCH SẠN, RESORT: 0933 118 939 – 0933 502 211 – 0857189067
– Địa chỉ chi nhánh văn phòng Tân Bình: Hẻm 338/67 Âu Cơ, Phường 10, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh.
– Email: info.hcmc@haivantravelvn.com (đặt dịch vụ)
                  event1@haivantravelvn.com (tuyển dụng nhân sự)
– Ngày làm việc: Tất cả các ngày trong tuần. (trừ các ngày lễ nghỉ và chủ nhật)
– Giờ làm việc: 08:00 a.m – 17:00 p.m (tất cả các ngày trong tuần)