Phạm Thùy Ngọc Thạch

Phạm Thùy Ngọc Thạch

Foreign Affairs Manager

THẤT BẠI đơn giản là cơ hội để bắt đầu lại theo cách trí tuệ hơn.

                                                                                          – Henry Ford