Trần Minh Trang

Trần Minh Trang

Trưởng Phòng Điều Hành

Don’t cry .!! because it’s over, smile because it happened.

      Đừng khóc. !! bởi vì nó đã kết thúc, hãy mỉm cười vì nó đã xảy ra.