NẾU ĐIỀU KIỆN THỜI TIẾT KHÔNG TỐT (MƯA, BÃO , SẠT LỞ,…) THÌ CÓ THỂ TIẾP TỤC CHƯƠNG TRÌNH THAM QUAN KHÔNG ?

12

Th8
2021

NẾU ĐIỀU KIỆN THỜI TIẾT KHÔNG TỐT (MƯA, BÃO , SẠT LỞ,…) THÌ CÓ THỂ TIẾP TỤC CHƯƠNG TRÌNH THAM QUAN KHÔNG ?

Các trường hợp liên quan đến thiên tai, dịch họa trong đó có nội dung liên quan đến yếu tố thời tiết sẽ được Quy định rõ trong hợp đồng cung cấp dịch vụ. Chúng tôi luôn hỗ trợ linh động việc thay đổi lịch trình & nội dung tham quan để Quý khách có thể thuận tiện tham gia và đảm bảo an toàn tuyệt đối dành cho Quý đoàn. 

Trong trường hợp không thể thay đổi điểm tham quan, hai bên sẽ cùng thương lượng thoe nội dung D(iều khoản ký kết liên quan đến việc thay đổi hoãn hủy trong Hợp đồng dịch vụ cung cấp giữa hai bên.