PHÒNG ĐỐI NGOẠI

31

Th12
2020

PHÒNG ĐỐI NGOẠI

PHẠM THÙY NGỌC THẠCH

Chức danh: Trưởng Phòng Đối Ngoại

THẤT BẠI đơn giản là cơ hội để bắt đầu lại theo cách trí tuệ hơn.

                                                                                          – Henry Ford