PHÒNG KINH DOANH

31

Th12
2020

PHÒNG KINH DOANH

ĐỖ QUỐC KHÁNH

Chức danh: Trưởng Phòng Kinh Doanh

KIÊN ĐỊNH – VỮNG TIN – ĐAM MÊ – BỨT PHÁ

Không cần nao núng !!! Thổi bùng sức sống cùng Hải Vân Travel !!!! Du lịch thôi !!!