PHÒNG TRUYỀN THÔNG & THIẾT KẾ

31

Th12
2020

PHÒNG TRUYỀN THÔNG & THIẾT KẾ

PHAN THÀNH LONG

Nếu bạn muốn trở nên kỳ quặc khác người, hãy tự tin khi làm điều đó
If you’re going to be weird, be confident about it
#MattHogan
*Chức danh: Chuyên viên Truyền thông & Thiết kế Đồ họa