TRƯỜNG HỢP DỊCH VỤ KHÔNG ĐÚNG NHƯ CAM KẾT TRONG HỢP ĐỒNG GIỮA KHÁCH HÀNG VÀ HẢI VÂN, HẢI VÂN SẼ XỬ LÝ HOẶC BỒI THƯỜNG NHƯ THẾ NÀO ?

22

Th8
2021

TRƯỜNG HỢP DỊCH VỤ KHÔNG ĐÚNG NHƯ CAM KẾT TRONG HỢP ĐỒNG GIỮA KHÁCH HÀNG VÀ HẢI VÂN, HẢI VÂN SẼ XỬ LÝ HOẶC BỒI THƯỜNG NHƯ THẾ NÀO ?

Các dịch vụ trong chương trình được quy định trong Hợp đồng dịch vụ hai bên, đối với các trường hợp không thực hiện đúng và đủ yêu cầu của khách hàng dựa trên cam kết ban đầu, hải Vân Travel sẽ linh động xử lý và bồi hoàn các thiệt hại dành cho khách hàng mà dịch vụ gây ra cũng như hoàn trả các chi phí dựa trên cam kết điều khoản trong Hợp đồng đã ký kết.