Đỗ Quốc Khánh

Đỗ Quốc Khánh

Phó Giám Đốc Điều Hành

KIÊN ĐỊNH – VỮNG TIN – ĐAM MÊ – BỨT PHÁ

Không cần nao núng !!! Thổi bùng sức sống cùng Hải Vân Travel !!!! Du lịch thôi !!!