PHÒNG ĐIỀU HÀNH

31

Th12
2020

PHÒNG ĐIỀU HÀNH

TRẦN MINH TRANG

Chức danh: Trưởng Phòng Điều Hành

Don’t cry .!! because it’s over, smile because it happened.

      Đừng khóc. !! bởi vì nó đã kết thúc, hãy mỉm cười vì nó đã xảy ra.